Kanaliseringar från Universum
11
12
2019-06-01 Kapten XIA Arbetet med GAIA:s uppstigning pågår och även arbetet med människornas uppstigning till en högre sekvens och medvetenhet. Det har hänt mycket för människornas uppstigning över hela planeten och det är med stor glädje vi ser att allt fler människor blir mer medvetna om sin egen och även sina medmänniskors medvetenhet. Det har manifesterats vad gäller miljöarbetet på planeten och det är framförallt ungdomar som har börjat protestera mot de svåra skövlingar som har orsakat Moder Jords planetariska uppstigning. Vi galaktiker arbetar fortlöpande med att underlätta för GAIA och människorna i sin uppstigning till en högre sekvens i medvetenhet. Det är emellertid människornas arbete att få de människor som ännu inte vaknat att bli medvetna om den nya tiden som är i antagande inom den närmaste tiden. Energierna är kraftfulla nu och de ökar hela tiden i styrka med sitt ljus och kärlek till planeten. Många människor upplever uppstigningssymtom men dessa är övergående. Ha tålamod med dessa symtom som är i form av värk m m och vet att detta går över allt eftersom era kroppar har vant sig vid dessa kärleksenergier. Människorna har verkligen stigit i sin medvetenhet globalt och vi är så imponerade av alla ljusarbetares arbete som har påverkat ljuset och medvetenheten på Jorden till en ljusare plats i universum. Hela universum har utvecklats med planeten Jorden i sin uppstigning och växer med Moder Jords planetariska uppstigning. Galaktikerna som ligger i atmosfären är tillgängliga för ljusarbetare och människornas behov av hjälp med att få mer ljus till planeten för att underlätta arbetet med GAIA:s uppstigning. Spridningen av ljuset till planeten har ökats i och med att den globala medvetenheten har höjts. Det betyder att det har gått snabbare än beräknats med sekvenshöjningen för människorna på Jorden. Ljusarbetarna och ljuskrigarna som finns i atmosfären för att bistå galaktikerna med rådgivning och information har gjort ett fantastiskt arbete som kommer att fortsätta eftersom det är många galaktiker som fortfarande behöver hjälp och helande från ljusarbetarna. Deras arbete är väldigt uppskattat. Vi är glada för denna kanal som hjälper oss att sprida våra meddelanden till människornas kännedom om hur långt arbetet har gått med uppstigningen till högre sekvenser. Lev i varande och i kärlek till varandra. Kapten XIA med besättning Stort tack … I kärlek jag tjänar … JAG ÄR
2019-06-15 Galaktiker från Andromedas stjärnsystem Det har hänt en del med människornas medvetenhet. Allt fler har öppnat sig för en ny verklighet och insett att det har hänt en del för er planet. Många människor har dessutom börjat förstå vad det betyder för hela mänskligheten att börja tänka på miljön bl.a. Det har med de unga människorna på Jorden som har insett att Jordens resurser inte räcker till så mycket längre om man inte bromsar den utveckling som har pågått så otroligt länge på planeten och som har förstört allt för mycket för både människor och djur. Vi galaktiker arbetar ständigt med att försöka underlätta arbetet för de jordbundna ljusarbetare som har tagit på sig arbetet med att få med sig människorna i denna frekvenshöjning som Moder Jord har påbörjat. Det är ett arbete som är stort och väldigt viktigt för att det ska gå snabbare med uppstigningen för alla människor på planeten. Alla måste däremot vara i en högre frekvens för att uppstigningen ska kunna äga rum. Det återstår därför mycket arbete att få de människor som ännu inte har vaknat att börja förstå vad det innebär med uppstigningen för planeten. Alla människor är däremot inte mottagliga för den frekvenshöjning som har och äger rum just nu beroende på deras individuella nivå i medvetenhet. Dessa människor har sin egen uppstigning när de är mogna för den. Arbetet för oss galaktiker fortsätter med att ge så mycket ljus och kärlek till människorna som de behöver och vi befinner oss i atmosfären i våra skepp som är otaliga i antal och kommer från olika stjärnsystem. Vi är dessutom väktare för planeten Jorden och skyddar Jorden för att lägre stående varelser med lägre energier inte ska ta sig in i planeten. Inom en inte alltför lång tid kommer vi att komma ned på Jorden för att träffa er människor för en första kontakt. Vi är fredligt sinnade och är endast här för att hjälpa och bistå er på alla sätt. Ni behöver mycket hjälp med att återställa Jordens resurser bl.a. och vi ser med glädje att få återförenas med er igen. Vi har träffats tidigare men det är bortglömt av er människor och tills dess. Lev i kärlek och älska varandra Galaktikerna från Andromeda Stort tack … I kärlek jag tjänar … JAG ÄR
2019-06-21 Galaktikerna från Plejadernas stjärnsystem Det är med stor glädje vi kan meddela att det är möjligt att komma på besök till något av våra skepp för att få se rymden från våra skepp. Det har arbetats mycket för att människorna ska kunna besöka våra skepp med den energinivån som de flesta människor har och det börjar närma sig till att vi kommer att gå ned på Jorden för en första kontakt med er människor. Det ska bli så fantastiskt roligt att få träffa er igen, för att vi har träffats tidigare i andra dimensioner. Vi galaktiker arbetar även för att människorna ska motiveras att stiga högre i frekvenserna i uppstigningen tillsammans med Moder Jord. Det har gått väldigt snabbt med människornas uppstigning till högre frekvenser och även med medvetenhet. Vi är så imponerade av ljusarbetarnas arbete för att förmedla ljuset och kärleken till galaktikerna i alla tänkbara former som ligger med sina skepp i atmosfären. Mycket har förändrats i form av attitydförändringar och en ljusare inställning till kärleken som gynnar alla galaktiker långt bort i Universum. Detta arbete har fått stora konsekvenser för alla galaktiker och enbart positiva effekter av livet och hur de ser på framtiden. Många galaktiker har nu börjat få känning av kärleken till alla varelser i Universum och villkorslöst. Alla varelser finns till av en orsak. Ingenting är en slump. Det betyder att de som tidigare hade en stark ställning bland galaktikerna nu har fått en annan mer svagare ställning pga att det inte behöver vara ett villkor som måste uppfyllas utan endast en god gärning i form av vägledning och helande. Ljusarbetarna har gjort och gör en fantastisk uppgift med att sprida detta budskap till alla galaktiker i atmosfären för att få en bättre och vänligare attityd till allt levande. Ljusarbetarna gör även en stor uppgift med att sprida ljuset från galaktikerna till människorna på Jorden. Det är stora mängder ljusenergier som nu träffar Jorden och med galaktikernas och ljusarbetarnas hjälp kommer dessa kärleksenergier att träffa fler människor på Jorden och fler människor kommer att känna av dessa och vakna för att bli mer medvetna om sin egen medvetenhet och även andras medvetenhetshöjning. Detta har stor betydelse för oss galaktiker men även för människornas och Moder Jords planetariska uppstigning till högre frekvenser. Vi är väldigt glada för denna kanal som tar emot våra meddelanden för människornas kännedom och som kommer att fortsätta att meddela hur långt människorna och Moder Jord har kommit i sin uppstigning. Lev i kärlek som är den enda sanningen och älska er själva som ljusvarelser. Älska alla andra med samma självklarhet. Galaktikerna från Plejaderna Stort tack … I kärlek jag tjänar … JAG ÄR
2019-07-04 Galaktikerna från Plejadernas stjärnsystem Det är med stor glädje vi kan meddela att det har gått fort med medvetandehöjningen för människorna och som i sin tur höjer Moder Jords planetariska uppstigning. Vi på skeppen arbetar med att förmedla ljuset med ljusarbetarnas/krigarnas hjälp till människorna och därmed höja medvetenheten ytterligare. Det går precis enligt planerna med de förändringar som de starka ljusenergier som träffar jorden nu i stora vågor. Dessa ljusenergier är kärleksenergier som påverkar människorna olika pga hur långt man har kommit i sin utveckling och medvetandehöjning. Ljusarbetarna/krigarna arbetar med att påverka galaktikerna att se och ta till sig de starka energier som kommer från den stora Centralsolen som vi alla kommer ifrån. Även galaktikerna är i behov av ljusenergier som stärker dem i sitt arbete för att hjälpa Moder Jord och människorna i sin uppstigning. Att förmedla dessa kärleksenergier kräver att ljusarbetare/krigare och galaktiker från de högre dimensionerna kan samverka till att alla på planeten Jorden får så mycket ljusenergi som möjligt. Det är ett stort arbete som kräver mycket av ljusarbetarna/krigarna och dessutom med det ljus som de själva har och som måste få fortsätta att stråla över Jorden. Många människor har börjat förstå att verkligheten har förändrats till en annorlunda ljus planet och tillvaro. Det betyder att ni alla på planeten behöver en mer positiv inställning till hur ni vill leva på Jorden. Försöka att se en mer positiv utveckling av planeten i form av en mer ljus och glädjefull planet som värnar om allt levande som finns av en anledning och inte av en slump. Det är fortfarande mycket arbete kvar för oss galaktiker och vi är väldigt glada och tacksamma för all hjälp vi får av er ljusarbetare/krigare som arbetat med galaktikerna i atmosfären på våra otaliga skepp. Arbetet är väldigt uppskattat. Den första kontakten med oss galaktiker är inte så långt bort. Vi förbereder för en nedstigning men det är svårt att exakt tala om tiden vi kommer. Vi är väldigt glada för denna kanal som förmedlar våra meddelanden till människornas kännedom om hur långt i uppstigningen ni befinner er i. Medvetandehöjningen stiger hela tiden för hela befolkningen. Fortsätt att älska varandra och er själva som ljusvarelser. Galaktikerna från Plejaderna Stort tack … I kärlek jag tjänar … JAG ÄR
2019-08-08 Meddelande från Plejaderna Det är med stor glädje vi kan meddela att uppstigningen för GAIA och människorna går snabbt nu. Det är stora vågor av energier som når Jorden just nu och det är Gammavågor från den stora Centralsolen som vi alla kommer ifrån. När dessa vågor träffar Jorden och människorna stiger både GAIA och människorna i frekvens. Människornas DNA aktiveras och människornas intelligens blir högre. Det kommer att bli lättare för människorna att förstå vad som nu kommer att avslöjas steg för steg. Alla avslöjanden om missförhållanden kan inte avslöjas på en gång och därför sker det i etapper för att det inte ska blir för stor chock och för mycket rädsla inför framtiden. Vi på skeppen arbetar för att dessa vågor träffar Jorden på ett sätt så att alla människor kan ta emot dessa på ett varsamt sätt. Uppstigningssymptom kan fortfarande uppkomma men de ska vara avslutade ju mer människorna tar emot dessa vågor och integrerar dem i sina kroppar. Det är en historisk händelse att nu kommer människorna i sin uppstigning även ta med sina kroppar, dvs sina fysiska kroppar. Det har aldrig hänt i historien och det betyder att ni alla kommer att förändras utseendemässigt, dvs bli mer lätta och smalare i era kroppar. Det är ett stort arbete som många galaktiker från olika stjärnsystem arbetar med och det arbetas med stora intergalaktiska grupper som är specialiserade för detta arbete. Vågorna av energier från den stora Centralsolen är väldigt kraftfulla och det är med stor precision som dessa levereras till Jorden för människornas och GAIA:s bästa. Det är med glädje och stolthet som vi ser hur ljusarbetare sprider sitt ljus på Jorden till människor och djur och även till de otaliga skepp som arbetar och ligger strax utanför atmosfären. Galaktikerna i dessa skepp är också beroende av ljuset från ljusarbetarna och även Gammavågorna från den stora Centralsolen. Galaktikerna är även de i behov av energi och behöver bli stärkta i sitt arbete för GAIA och människorna. Vi är väldigt glada för denna kanal som sprider våra budskap till människorna och deras uppstigning till högre medvetenhet. Fortsätt att sprida ert ljus till varandra och älska er själva och alla andra som ljusarbetare. Galaktikerna från Plejaderna stjärnsystem Stort tack … I kärlek jag tjänar … JAG ÄR
13
14
15