Kanaliseringar från Universum
2019-02-01 Kapten XIA Det är en gåva att få meddela dessa kanaliseringar till människorna som får följa hur uppstigningen fortskrider. Människorna har förtjänat dessa meddelanden och vi galaktiker är så glada och tacksamma att människorna uppskattar dem. Vi på skeppen arbetar vidare med de olika energier som nu träffar Jorden. Det är mycket som händer bakom kulisserna som ni människor inte ser just nu men det kommer en klarhet om vad som händer så småningom. Det är även med en stor glädje som vi vill förmedla till människorna att det kommer bli mer och mer starka energier i form av ljus som accelererar och träffar Jorden inom en snar framtid. Människorna kan uppleva dessa energier som en vit ljusenergi och som påverkar människorna olika pga vilken energetisk nivå man befinner sig i. De flesta människor känner en fantastisk glädje och euforisk känsla men även en svår och nedstämd känsla beroende av vilken sekvens man har. Därför är det viktigt att försöka höja sin sekvens för att matcha de energier som alla kommer att träffas av. Det kan vara svårt för vissa som är helt ovetande om de nya energier som har och kommer till Jorden. Det är viktigt att dessa människor får kännedom om att en ny verklighet kommer som ersätter den gamla 3-dimensionella verkligheten. Ingenting kommer att bli som förut. Ljusarbetare gör ett gott arbete med sitt arbete att sprida sitt ljus till så många människor som möjligt. Det räcker med att vara med andra människor som uppfattar ljuset och påverkas av det. Det blir en förebild för många. Människor har även börjat söka sin andlighet mer än tidigare. De vill få veta vilka de är och varför de är på Jorden vid den här tidpunkten. Det är verkligen ett uppvaknande. Vi galaktiker gör allt vad vi kan för att underlätta uppstigningen för de som nyligen har vaknat. Det kan kännas förvirrande med alla dessa känslor som uppstår när gamla energier som inte längre behövs ersätts med de nya energierna som nu träffar Jorden. Det är tyvärr väldigt många människor som inte vill följa med Moder Jord till en högre dimension och dessa människor fortsätter att leva i 3-dimensionella energier tills de har öppnat sina hjärtan för kärleken till dem själva och för mänskligheten. Ingen kommer att lämnas utanför dock. Vi på skeppen önskar alla en fortsatt resa till högre dimensioner och en glädje till att följa med Moder Jord på hennes resa till högre dimensioner. Det skulle glädja oss oerhört om de flesta människor följer Moder Jord eftersom det är hennes önskan att ha Jorden som en hemplanet för hennes människobarn och alla andra levande varelser. Vi är mycket tacksamma för att detta meddelande når ut till människorna och att vi inom en snar framtid kommer att träffas. Lev i kärlek och varande till varandra och er själva. Med kärlek. Kapten XIA och besättningen I stor tacksamhet …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR
6
8
7
9
2019-02-03 Kapten XIA Vi på skeppen har en strategi ang människornas uppstigning. Det har framgått att det inte går så snabbt som vi hade önskat. Därför måste energierna som kommer till Jorden höjas något för att människorna ska vakna upp. Det kan bli både en fantastisk upplevelse men även en obehaglig upplevelse. Det måste ske en förändring med hur människorna tar emot dessa energier och det betyder att alla måste hjälpa till för att få de många människor som ännu är ovetande om skiftet på Jorden till en annan Jord och verklighet. Ljusarbetare måste arbeta mer för att försöka nå fler människor för att få dessa att se den nya verklighet som nu råder pga att frekvenshöjningarna för de flesta människor har höjts till 4-dimensionell verklighet. Människorna måste börja leva efter den nya verkligheten eftersom den 3- dimensionella verkligheten är avslutad. Förändringen blir bara större och större allt eftersom energierna kommer in till Jorden. Det är ett stort arbete med att försöka nå de människor som inte har insett att det har blivit en förändring i deras verklighet. Många upplever en förvirrande tid eftersom de är omedvetna om förändringarna och skiftet till en högre dimension för Jorden. Mycket snart kommer en stor våg av energi till Jorden som berör människorna på olika sätt. Som vi har påpekat tidigare reagerar människorna olika pga deras nivå i medvetande. Detta medvetande måste höjas till en högre sekvens för att de ska förstå detta skifte för Jorden. Galaktikerna som arbetar på skeppen som ligger strax utanför Jorden är intensivt upptagna med att få ge människorna ljus och visdom för att lättare förstå vad som händer med dem som nyligen vaknat men även de ljusarbetare som arbetar med att sprida sitt ljus till människorna, medvetet eller omedvetet. Det är av stor vikt som vi galaktiker vill förmedla till er människor att ni är oerhört älskade av alla vi på skeppen och vi sätter er väldigt högt. Vi vet att ni har gjort ett fantastiskt arbete med att hjälpa Jorden till en högre nivå av medvetenhet och det har inte alltid varit så lätt alla gånger i era liv på Jorden. Ni ska veta att ni är beundrade och respekterade för de stora verk och arbete som ni har gjort och som påverkar hela Universum. Stor heder till er. Det är med en stor glädje vi vill förmedla att det även börjar närma sig en kontakt med er människor på våra skepp. Vi vill verkligen betona hur viktigt och fantastiskt roligt det ska bli att få möta er igen för att vi har träffats tidigare, men nu blir det även fysiskt. Vi är glada för denna kontakt för att få ut våra meddelanden till er människor och vi kommer medverka till att fler människor får läsa dessa meddelanden. Lev i varande och kärlek till er själva och varandra. Med kärlek. Kapten XIA och besättningen Stor tacksamhet… I kärlek jag tjänar…. JAG ÄR
2019-02-07 Kapten XIA Arbetet med uppstigningen för människorna fortsätter och vi på skeppen ser fram emot att få träffa er inom en mycken snar framtid. Det ska bli så fantastiskt roligt. Människorna har mer och mer öppnat sig både andligt och medvetet. De ser verkligheten på ett annat sätt än tidigare och har börjat ifrågasätta mycket som tillhör den 3-dimensionella verkligheten som inte längre tilltalar dem. Moder Jord har nu flyttat sig till en ny plats i Universum och det kan uppfattas som instabilt för människorna eftersom det är en ny bana som den nya Jorden kommer att ligga i. Det kan kännas ostadigt och obalanserat innan Jorden har lagt sig tillrätta. Moder Jord genomgår dessutom ett stort helande och renande för hela planeten. Efter all misskötsel av Moder Jord behöver hon ett helande, vilande och stillhet. Människorna inser alltmer vilken oerhört viktig betydelse det har att alla bidrar till en hel och vacker Jord för allas bästa. Vi på skeppen försöker att bidra med mycket ljus och visdom till människorna och även försöker få människorna att verkligen ta tag i sin uppstigning för att allt ska gå enligt planen. Människorna har äntligen gjort en resa utöver det som är möjligt och vi är mäkta stolta över den utveckling som har skett. Alltfler människor har börjat engagera sig för en framtida utveckling för planeten och nästa generation. Nästa generation som kommer till Jorden är högre utvecklade med kunskap ang Jordens resurser som ska räcka till hela Jordens befolkning och de har dessutom en högre medvetenhet ang vad som behöver förändras i grunden för allas bästa. Den nya generationen har möjligheter till en ny och stabil ordning för utbildning, sjukvård etc. Detta medför en höjning av frekvensen för hela planeten och som kommer att höja de människor som är avsedda att följa med Moder Jord på hennes resa till en högre frekvens. Vi på skeppen kommer så småningom att gå ned på Jorden och sprida vårt ljus för att ytterligare höja sekvensen till en högre medvetenhet. Vi kommer att hjälpa till med det helande och renande som planeten behöver eftersom människorna inte har den teknologin ännu. Vi tycker att det ska bli så roligt att få den möjligheten att hjälpa er med detta. Det är med glädje och stolthet som vi tycker att ni människor arbetar med uppstigningen och vill verkligen uppmuntra er att fortsätta med arbetet och även för de som fortfarande behöver på en knuff framåt. Fortsätt att älska er själva och varandra. Med kärlek. Kapten XIA och besättningen. I tacksamhet … I kärleksfull tjänst … JAG ÄR
10